τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
557481

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, γνωστό ως Δίκτυο NATURA 2000, ιδρύθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους φυσικών οικοτόπων καθώς και ειδών χλωρίδας και πανίδας οι οποίοι είναι σημαντικοί-προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο χαρακτηρισμός των περιοχών ως προστατευόμενων στηρίζεται στις κοινοτικές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών», και συγκεκριμένα στους οικοτόπους και τα είδη αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας τα οποία χαρακτηρίζονται από τις Οδηγίες ως σπάνια και απειλούμενα.

Η επιθυμητή κατάσταση διατήρησής τους αποτελεί και το βασικό στόχο του Δικτύου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται οποιαδήποτε ανάπτυξη στις περιοχές NATURA, με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες και τα έργα που ασκούνται σε αυτές να μην θίγουν τα ιδιαίτερα οικολογικά τους στοιχεία.

Το Δίκτυο NATURA 2000 αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

Οι δύο κατάλογοι περιοχών ΖΕΠ και ΤΚΣ παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους. Μπορείτε να δείτε τον ενοποιημένο κατάλογο όπου παρουσιάζονται οι 241 ΤΚΣ εκ των οποίων οι δύο προτεινόμενοι καθώς και οι 202 ΖΕΠ στην Ελλάδα. Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται και οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ΖΕΠ και ΤΚΣ.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο NATURA 2000, δείτε την ενότητα Χρήσιμες Συνδέσεις & Πληροφορίες.

Πηγή πληροφοριών: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 
                                Ευρωπαϊκή Ένωση

Εταίροι του έργου