τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
557504

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης παράκτιας αστικοποίησης και βιομηχανοποίησης, πολλοί παράκτιοι τύποι οικοτόπων έχουν εξαφανιστεί ή έχουν μεταβληθεί τα βασικά τους γνωρίσματα. Οι τρέχουσες βασικές απειλές σχετίζονται με: ευτροφισμό, διατάραξη της ισορροπίας της ιζηματογένεσης/διάβρωσης κατά μήκος της ακτής και άμεση καταστροφή της ακτογραμμής εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, υποβάθμιση από αλιευτικά σκάφη και αγκυροβόλια κ.λπ. Η εξαφάνιση ή ακόμη και η υποβάθμιση των τύπων οικοτόπων επηρεάζει όχι μόνο τα είδη βλάστησής τους, αλλά όλη τη σχετική με αυτούς χλωρίδα και πανίδα (πτηνά, ψάρια, αμφίβια, θηλαστικά, ερπετά, ασπόνδυλα).

Ειδικότερα στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Επανομής και της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης, οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν μεγάλη πίεση στη βιοποικιλότητα και απειλούν είδη και τύπους οικοτόπων που είναι προτεραιότητας βάσει της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από τις καλλιέργειες, τη χρήση λιπασμάτων, τη βοσκή, τις υδατοκαλλιέργειες, την επαγγελματική και αναψυχική αλιεία, το κυνήγι, αστικές υποδομές, την έκθεση απορριμμάτων και λυμάτων, το δίκτυο συγκοινωνίας, τις αναψυχικές και τουριστικές υποδομές/δραστηριότητες, τις αποστραγγίσεις κ.ά.

Κατά συνέπεια, σήμερα παρουσιάζονται τα ακόλουθα βασικά προβλήματα/απειλές για την προστατευόμενη περιοχή, τα είδη και τους οικοτόπους, τα οποία είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν άμεσα:

Υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοτόπων, κυρίως των λιβαδιών Ποσειδωνίας (1120*) τα οποία επηρεάζονται από τις προαναφερόμενες πιέσεις, άμεσα μέσω φυσικών καταστροφών των λιβαδιών, έμμεσα μέσω της επίδρασης της ποιότητας του νερού και της δυναμικής του ιζήματος. Λόγω αυτών των πιέσεων, παρατηρήθηκε μια ανησυχητική μείωση των λιβαδιών της Poseidonia oceanica στη Μεσόγειο θάλασσα.

Υποβάθμιση των λειτουργιών της Λιμνοθάλασσας Επανομής, καθώς τα αποστραγγιστικά έργα που έγιναν με το πέρασμα των χρόνων στην ευρύτερη περιοχή άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό το υδρολογικό καθεστώς. Το γεγονός αυτό οδήγησε στον χωρικό και χρονικό περιορισμό της υδροπεριόδου και κατά συνέπεια στην τροποποίηση της δομής και σύνθεσης των υγροτοπικών οικοτόπων. Επιπλέον, η ύπαρξη αποστραγγιστικών καναλιών προκάλεσε την μεταβολή της κυκλοφορίας των υπόγειων υδάτων με αποτέλεσμα την αύξηση της αλατότητας στον υγρότοπο.

Ρύπανση: τα απορρίμματα δημιουργούν μια αντιαισθητική εικόνα του φυσικού τοπίου, αλλά και απειλούν τη βλάστηση και την καλή κατάσταση της πανίδας που ζει στην περιοχή. Επιπλέον, τα λύματα δημιουργούν πρόβλημα στην ποιότητα του θαλασσινού νερού. Γενικότερα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή (υδατοκαλλιέργειες, καλλιέργειες, αστικοποίηση, αναψυχικές δραστηριότητες κ.λπ.) ασκούν σοβαρές πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στη λιμνοθάλασσα αλλά και στο έδαφος.

Επιπτώσεις στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας: οι ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως ο τουρισμός (όχληση) στην περιοχή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, προκάλεσαν προβλήματα στους πληθυσμούς πτηνών πολλά από τα οποία είναι σημαντικά (προτεραιότητας).

Ανεξέλεγκτες τουριστικές δραστηριότητες: η περιοχή προσφέρεται για οικοτουριστική εκμετάλλευση. Ωστόσο, η αποκατάσταση των οικοτόπων και των ειδών-στόχων του προγράμματος εμποδίζεται από την ανεξέλεγκτη πρόσβαση επισκεπτών σε οικοτόπους όπως οι αμμόλοφοι και κοντά σε οικοτόπους ξεκούρασης και φωλεοποίησης πτηνών πολλά από τα οποία είναι προτεραιότητας.

Εταίροι του έργου