τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
557499

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρέμβαση αυτή αποτελείται από έξι βασικές δράσεις οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ενίσχυσης και παρακολούθησης της λειτουργίας του Έργου και συγκεκριμένα σε θέματα διοίκησης, διαχείρισης του προγράμματος, δικτύωσης, αλλά και παρακολούθησης σημαντικών οικοτόπων και ειδών πτηνών και αμφιβίων.

Ειδικά για τις ενέργειες της παρακολούθησης επισημαίνεται ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν βάσει των αντίστοιχων μελετών-προπαρασκευαστικών ενεργειών όπως αναλύονται στην παρέμβαση Α

ΔΡΑΣΗ Ε.1.: Οργάνωση και διαχείριση του Έργου 

ΔΡΑΣΗ Ε.2.: Εγκαθίδρυση ενός συστήματος παρακολούθησης των τύπων θαλάσσιων οικοτόπων 

ΔΡΑΣΗ Ε.3.: Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις δύο περιοχές ενδιαφέροντος 

ΔΡΑΣΗ Ε.4.: Παρακολούθηση των ειδών πτηνών και αμφιβίων και των οικοτόπων στις δύο περιοχές ενδιαφέροντος 

ΔΡΑΣΗ Ε.5.: Δικτύωση με άλλα έργα-προγράμματα

ΔΡΑΣΗ Ε.6.: Πλάνο αειφορικής διατήρησης

Εταίροι του έργου