τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
526846

ΔΡΑΣΗ C.2

Αποκατάσταση των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής

Λόγω των αποστραγγιστικών έργων που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το υδρολογικό καθεστώς της. Έτσι, τόσο το καθεστώς όσο και η χημική σύσταση των υδάτων της λιμνοθάλασσας τροποποιήθηκαν με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης του υγροτόπου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στον χωρικό και χρονικό περιορισμό της υδροπεριόδου και κατά συνέπεια στην τροποποίηση της δομής και σύνθεσης των υγροτοπικών οικοτόπων. Επιπλέον, η ύπαρξη αποστραγγιστικών καναλιών προκάλεσε την μεταβολή της κυκλοφορίας των υπόγειων υδάτων με αποτέλεσμα την αύξηση της αλατότητας στον υγρότοπο.

Ως εκ τούτου, η παρούσα δράση, η διάρκεια της οποίας είναι 6 μήνες και θα υλοποιηθεί βάσει της Δράσης Α.3., αποσκοπεί στην αποκατάσταση των υγροτοπικών λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής μέσα από τα ακόλουθα κατασκευαστικά έργα:

  1. Εγκατάσταση τεσσάρων υδατοφραχτών στα στραγγιστικά κανάλια, προκειμένου να ελεγχθεί η υδατική στάθμη και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη υδροπερίοδος,
  2. Σταθεροποίηση των κλίσεων σε περιοχή περίπου 3000 μ2 στη δυτική πλευρά του υγροτόπου όπου χωρίζεται από τη θάλασσα μέσω μιας λωρίδας γης,
  3. Δημιουργία δύο μικρών υδατοσυλλογών στο βόρειο και βορειοανατολικό μέρος της λιμνοθάλασσας έκτασης 0,6 και 1 εκταρίου αντίστοιχα.,
  4. Κατασκευή τριών περιοχών φωλεοποίησης (οι δύο έκτασης 0,02 εκταρίων και η μία 0,05 εκταρίων) μέσα στο μόνιμα κατακλυσμένο μέρος της λιμνοθάλασσας οι οποίες θα εμφανίζονται ως ακανόνιστου σχήματος νησίδες και θα αποτελέσουν ασφαλή μέρη για τα πουλιά. Η κατασκευή των νησίδων θα γίνει με ανασκαφικό υλικό που θα προκύψει από τα υπόλοιπα τεχνικά έργα του προγράμματος, και
  5. Αποκατάσταση τεσσάρων τάφρων (τριών στα βόρεια της λιμνοθάλασσας και μίας στα νότια) για τη βελτίωση της ποιότητας νερού (συνολικό μήκος τάφρων 2,5 χλμ.).

Τα έργα που θα υλοποιηθούν εστιάζουν στη στήριξη της τροφικής αλυσίδας μέσω της ρύθμισης της ποιότητας των υδάτων, της υδροπεριόδου και της αποκατάστασης του οικολογικού χαρακτήρα του υγροτόπου.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στην υλοποίηση των ανωτέρω έργων, καθώς αυτά εξαρτώνται άμεσα από τα αποτελέσματα του σχεδίου αποκατάστασης και από τη λειτουργική αξιολόγηση του συστήματος (Δράση Α.3.).

Χάρτης εργασιών αποκατάστασης στη Λιμνοθάλασσα Επανομής (για τη Δράση C.2)

Φορέας υλοποίησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

Εταίροι του έργου